Przejdź do treści Przejdź do menu

Logo szkoły

OPŁATY

Ubezpieczyciela dzieci w zakresie NNW

25.09.2020 Aktualności OPŁATY
Ubezpieczenie dzieci
Rada Rodziców wybrała ubezpieczyciela dzieci w zakresie NNW. Informacje szczegółowe znajdują się w załączniku.
czytaj dalej

Informacja dla rodziców o odpłatności za przedszkole w roku szkolnym 2020/2021

28.08.2020 Aktualności OPŁATY
Informacja dla rodziców o odpłatności za przedszkole w roku szkolnym 2020/2021

1)opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia w takich placówkach stanowią niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym, o których mowa w art. 60 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

2)opłaty za korzystanie z opieki w czasie przekraczającym realizowanie podstawy programowej wyliczane są według wzoru:dzienna liczba wskazanych przez rodziców godzin pobytu dziecka w przedszkolu wzakresie przekraczającym realizacje podstawy programowej x stawka godzinowa 1zł x liczba dni pracy przedszkola w danym miesiącu,

3)stawka żywieniowa jest określona przez dyrektora przedszkola w porozumieniu zorganem prowadzącym9,50

4)w przypadku rozpoczęcia uczęszczania dziecka do przedszkola w trakcie miesiąca, opłata za korzystanie z przedszkola oraz za korzystanie z wyżywienia będą naliczane proporcjonalnie od dnia uczęszczania dziecka do przedszkola,

5)opłaty za korzystanie z przedszkola oraz za korzystanie z wyżywienia wnoszone są do dnia 10-go każdego miesiąca z góry, na dwa indywidualne rachunki bankowe:z tytułu opieki nad dzieckiem i żywienia; numery rachunków zostaną podane w pierwszych dniach września, datą dokonania zapłaty jest data obciążenia rachunku rodzica/opiekuna prawnego/osoby sprawującej pieczę zastępczą,

6)w przypadku powstania nadpłaty w opłatach z tytułu korzystania z przedszkola oraz ztytułu korzystania z wyżywienia z powodu nieobecności dziecka w przedszkolu, jak również nieobecności dziecka na zajęciach w danym dniu, dyrektor przedszkola dokonuje z urzędu zaliczenia nadpłaty na poczet opłaty bieżącej,

7)w przypadku powstania nadpłaty, o której mowa w pkt. 6, jeśli istnieją zaległości wopłatach, dyrektor ma prawo zaliczyć nadpłatę na poczet tych zaległości,

8)w przypadku gdy nadpłata ma być zaliczona na poczet przyszłych opłat, wymagany jest wniosek rodzica /opiekuna prawnego/osoby sprawującej pieczę zastępczą,

9)do dochodzenia zaległych opłat zastosowanie mają odpowiednio przepisy ustawy kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o postępowaniuegzekucyjnym w administracji,

10)za opóźnienie we wnoszeniu opłat naliczane są odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowej,

11)wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego podlega waloryzacji, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017r. o finasowaniu zadań oświatowych,

12)w przypadku opłaty za korzystanie z wyżywienia rodzic informuje dyrektora przedszkola, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem o nieobecności dziecka w przedszkolu w danym dniu lub dniach,

13)zwolnień oraz zniżekz opłat za korzystanie z przedszkoladokonuje dyrektor przedszkola zgodnie z treścią Uchwały Rady Miasta Gdańskaw sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 

czytaj dalej

Informacja dla rodziców o odpłatności za przedszkole w roku szkolnym 2019/2020

18.03.2020 Aktualności OPŁATY

Informacja dla rodziców o odpłatności za przedszkole w roku szkolnym 2019/2020

 1. 1)  opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia w takich placówkach stanowią niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym, o których mowa w art. 60 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

 2. 2)  opłaty za korzystanie z opieki w czasie przekraczającym realizowanie podstawy programowej wyliczane są według wzoru:
  dzienna liczba wskazanych przez rodziców godzin pobytu dziecka w przedszkolu w zakresie przekraczającym realizacje podstawy programowej x stawka godzinowa 1 zł x liczba dni pracy przedszkola w danym miesiącu,

 3. 3)  stawka żywieniowa jest określona przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym –7,50 zł

 4. 4)  w przypadku rozpoczęcia uczęszczania dziecka do przedszkola w trakcie miesiąca, opłata za korzystanie z przedszkola oraz za korzystanie z wyżywienia będą naliczane proporcjonalnie od dnia uczęszczania dziecka do przedszkola,

 5. 5)  opłaty za korzystanie z przedszkola oraz za korzystanie z wyżywienia wnoszone są do dnia 10-go każdego miesiąca z góry, na rachunki bankowe:

  żywienie ,opieka:    każde dziecko posiada indywidualny numer konta    Datą dokonania zapłaty jest data obciążenia rachunku rodzica/opiekuna prawnego/osoby

  sprawującej pieczę zastępczą,

 • 6)  w przypadku powstania nadpłaty w opłatach z tytułu korzystania z przedszkola oraz z tytułu korzystania z wyżywienia z powodu nieobecności dziecka w przedszkolu, jak również nieobecności dziecka na zajęciach w danym dniu, dyrektor przedszkola dokonuje z urzędu zaliczenia nadpłaty na poczet opłaty bieżącej,

 • 7)  w przypadku powstania nadpłaty, o której mowa w pkt. 6, jeśli istnieją zaległości w opłatach, dyrektor ma prawo zaliczyć nadpłatę na poczet tych zaległości,

 • 8)  w przypadku gdy nadpłata ma być zaliczona na poczet przyszłych opłat, wymagany jest wniosek rodzica /opiekuna prawnego/osobysprawującej pieczę zastępczą,

 1. 6)  w przypadku powstania nadpłaty w opłatach z tytułu korzystania z przedszkola oraz z tytułu korzystania z wyżywienia z powodu nieobecności dziecka w przedszkolu, jak również nieobecności dziecka na zajęciach w danym dniu, dyrektor przedszkola dokonuje z urzędu zaliczenia nadpłaty na poczet opłaty bieżącej,

 2. 7)  w przypadku powstania nadpłaty, o której mowa w pkt. 6, jeśli istnieją zaległości w opłatach, dyrektor ma prawo zaliczyć nadpłatę na poczet tych zaległości,

 3. 8)  w przypadku gdy nadpłata ma być zaliczona na poczet przyszłych opłat, wymagany jest wniosek rodzica /opiekuna prawnego/osoby sprawującej pieczę zastępczą,

 4. 9)  do dochodzenia zaległych opłat zastosowanie mają odpowiednio przepisy ustawy kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

 5. 10)  za opóźnienie we wnoszeniu opłat naliczane są odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowej,

           11)wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego podlega waloryzacji, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017r. o finasowaniu zadań oświatowych,

 1. 12)  w przypadku opłaty za korzystanie z wyżywienia rodzic informuje dyrektora przedszkola, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem o nieobecności dziecka w przedszkolu w danym dniu lub dniach,

 2. 13)  zwolnień oraz zniżek z opłat za korzystanie z przedszkola dokonuje dyrektor przedszkola zgodnie z treścią Uchwały Nr XLVII/1426/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Miasta Gdańska.

czytaj dalej

RACHUNKI BANKOWE

11.12.2019 Aktualności OPŁATY
RACHUNKI BANKOWE
Przedszkole Nr 2 w Gdańsku
80-107 Gdańsk, Malczewskiego 31

Opłata za żywienie:    każde dziecko ma indywidualny numer kont
Opłata za opiekę:      

W opisie przelewu należy podać: Nazwisko i imię dziecka

Opłaty należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do 10-tego dnia miesiąca.

Kasa czynna do 10 dnia każdego miesiąca:
poniedziałek 6:00 – 8:30       wtorek - piątek 7:30 – 8:30

Czas pracy przedszkola: 6:00 – 17:00
Bezpłatna opieka w godzinach: 8:00 – 13:00
Dzienna stawka żywieniowa:7,50 zł

Zwolnienie z opłaty stałej:
Dzieci urodzone w roku 2013
− Dzieci niepełnosprawne posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną
− Dzieci posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną
− Dzieci matek lub ojców mieszkających w domu samotnych matek z dziećmi lub w schronisku
− Dzieci bezdomnych kobiet, które uczęszczają do przeszkoli miejskich

Obniżenie opłaty stałej:
Gdy dochód przypadający na jedną osobę w rodzinie nie przekracza dochodu
obowiązującego przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego opłata za pobyt stanowi odpowiednio
− 80% za pierwsze dziecko,
− 40% za drugie dziecko

czytaj dalej

20.11.2018 OPŁATY

Rachunki bankowe

czytaj dalej

Informacja o odpłatności za przedszkole w roku szkolnym 2018/2019

20.09.2018 OPŁATY

...

czytaj dalej
back to top